Deklaracja dostępności


 


Deklaracja dostępności cyfrowej – oświadczenie w sprawie dostępności

 

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sim.szczecin.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-28. Data ostatniej aktualizacji 2021-03-16.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskiej dla strony bip.sim.szczecin.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa bip.sim.szczecin.pl spełnia wymagania w 100%.

 

Narzędzie dostępne pod adresem internetowym:http://checkers.eiii.eu/

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:

Piotr Zieliński piotr.zielinski@sim.szczecin.pl tel. 665-112-380.

Katarzyna Gill katarzyna.gill@sim.szczecin.pl tel. 515-862-532

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek przy ul. Mieszka I 33 - siedziba spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Obiekt administracyjny przy ul. Mieszka I 33 w Szczecinie jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, posiadającym cztery kondygnacje użytkowe nadziemne. Na poszczególnych piętrach może przebywać około 50 osób. Biura spółki mieszczą się na piętrach 2 i 3. Dostęp poprzez domofon. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Mieszka I - wejście po schodach, dostępna jest również platforma podjazdowa. Drugie wejście zlokalizowane jest od strony parkingu samochodowego na tyłach budynku - wejście na poziomie chodnika, dostęp do głównego korytarza po schodach. W budynku nie ma windy. Nie znajdują się w nim toalety dla osób niepełnosprawnych. Nie występują również oznaczenia w alfabecie Braille’a ani napisy powiększone dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Brak oznaczenia kontrastowego oraz systemu pętli indukcyjnych. Wjazd na parking od ulicy Mieszka I. Parking płatny, 1 godzina za darmo. Na parkingu znajduje się ok. 120 miejsc parkingowych.

 

W przypadku pytań dotyczących dostępności architektonicznej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Jacek Martelus: jacek.martelus@sim.szczecin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 515 862 520.

Dane Teleadresowe

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 33

71-011 Szczecin

Tel. 91 817 3382

Fax 91 817 3387

E-mail: sim@sim.szczecin.pl lub biuro@sim.szczecin.pl


udostępnił: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., wytworzono: 2021/03/19, odpowiedzialny/a: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., wprowadził/a: Katarzyna Gill, dnia: 2022/04/04 20:47:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Gill 2022/04/04 20:47:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 17:00:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 16:50:42 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 12:39:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 12:35:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 12:32:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 09:35:02 modyfikacja wartości
Katarzyna Gill 2021/03/19 09:22:40 nowa pozycja